Njaan Steve Lopez Trailer

Njaan Steve Lopez Trailer , ഞാൻ സ്റ്റീവ് ലോപസിലെ’ ശ്രുതി മധുരമായ ഗാനം , Farhaan Faasil, Ahaana Krishna, Alancier, Sujith Shankar, James Elia
Movie Name
Directed by
Written by
Starring
Music by
Cinematography
Edited by
Released Year
Language


Njaan Steve Lopez Trailer


Njaan Steve Lopez Trailer

Produced by-Madhu Neelakantan,Alan McAlex,Madhu M
Screenplay by- Santhosh Echikkanam,Rajeev Ravi,Rajesh Ravi, Geethu Mohandas,B. Ajithkumar
Story by- Rajeev Ravi
Starring -Farhaan Faasil,Ahaana Krishna,Alancier
Music by-Shahabaz Aman,Chandran Veyattummal
Cinematography-Pappu
Edited by-B. Ajithkumar
Production company -Collective Phase One
Distributed by- E4 Entertainments

Njaan Steve Lopez Trailer
Rate It

More Interesting Topic

Show Buttons
Hide Buttons
Nithin Renji Panikker ,Arthana Vijaykumar,Gokul Suresh Gopi, Debut to stardom 2016, Kalidas Jayaram

Debut to stardom 2016